REGULAMIN WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ PROWADZENIA SIECI STACJONARNYCH KANTORÓW WYMIANY WALUT WIRTUALNYCH

§1. DEFINICJE

 1. Regulamin  – niniejszy Regulamin określający zasady współpracy partnerskiej prowadzenia sieci stacjonarnych kantorów wymiany walut wirtualnych;
 2. Cryptoterminal – Podmiot, który wraz z podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo, dostarcza Partnerowi, na podstawie Umowy, narzędzia niezbędne do prowadzenia stacjonarnego kantoru wymiany walut wirtualnych; ARI10.TERMINAL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855937, NIP: 7792517833, REGON: 386818336;
 3. Umowa – zawierana pomiędzy Cryptoterminalem a Partnerem umowa współpracy partnerskiej prowadzenia sieci stacjonarnych kantorów wymiany walut wirtualnych, której Regulamin stanowi integralną część;
 4. CryptoWidget – element graficznego interfejsu użytkownika, do którego wyłączne prawa posiada Ari10.Widget sp. z o.o., umożliwiający realizację Transakcji kupna lub sprzedaży;
 5. Transakcja - transakcja okazjonalna w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 22 Ustawy; realizacja ofert kupna lub sprzedaży Walut wirtualnych przez Partnera na rzecz Użytkownika, realizowana na podstawie Umowy z wykorzystaniem Pakietu partnerskiego; może być także realizowana z wykorzystaniem CryptoWidgetu na podstawie Regulaminu CryptoWidget;
 6. Partner – podmiot prowadzący stacjonarny kantor wymiany walut wirtualnych, realizujący na rzecz Użytkownika Transakcję wraz z wypłatą środków w formie gotówkowej; na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Partnera należy rozumieć osobę reprezentującą Partnera, tj. osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą we własnym imieniu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji członka zarządu, prokurenta lub inną osobę, której prawidłowo udzielono pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Partnera (pełnomocnik), chyba że coś innego wynika z treści danego postanowienia Regulaminu;
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zlecająca Partnerowi realizację Transakcji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu CryptoWidget;
 8. Oferta – oferta w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny składana w celu zawarcia Umowy;
 9. Regulamin CryptoWidget – regulmin określający zasady korzystania z Cryptowidget dostępny pod adresem https://ari10.com/pl/cryptowidget/regulaminy;
 10. Ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z aktami nowelizującymi;
 11. Waluta wirtualna – waluta wirtualna w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26) Ustawy; waluty wirtualne dostępne w ramach CryptoWidgetu, tj. cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem
  6. - oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;
 12. Opłaty – opłaty za realizację Transakcji uiszczane przez Użytkownika, pobierane jako ilość Waluty wirtualnej, zawarta w prezentowanej w CryptoWidget Ofercie, na którą składają się:
  1. Opłata transakcyjna - opłata na rzecz podmiotów świadczących usługi pośrednictwa płatności oraz opłaty giełdowe związane z realizacją Transakcji;
  2. Prowizja - wynagrodzenie za realizację Transakcji;
 13. Prowizja Cryptoterminalu – zawarte w Prowizji wynagrodzenie Cryptoterminalu pobierane od Partnera w zamian za świadczenie na jego rzecz usług na podstawie Umowy;
 14. Opłata Wstępna - opłata za doradztwo dot. wdrożenia i funkcjonowania kantoru walut wirtualnych uiszczana przez Partnera na rzecz wykonawcy tych usług, którym jest Ari10 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000837013, NIP 7831815010, REGON 38589319800000;
 15. Beneficjent rzeczywisty – osoba fizyczna (osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Partnerem, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy;
 16. Konto – część wirtualnej przestrzeni serwisu Ari10.Exchange przeznaczona do wyłącznego korzystania przez Partnera, w której gromadzone są Dane oraz informacje dotyczące aktywności Partnera w ramach Umowy;
 17. KYB – przeprowadzany w trakcie Rejestracji proces Poznaj swojego klienta obejmujący Środki bezpieczeństwa finansowego, w szczególności identyfikację i weryfikację Partnera, osób działających w jego imieniu oraz beneficjentów rzeczywistych Partnera, ustalenie struktury Partnera, weryfikację autentyczności dostarczonych dokumentów, zebranie danych z innych źródeł;
 18. Środki bezpieczeństwa finansowego – stosowane względem Partnera, w ramach procesu KYB oraz w trakcie realizacji Umowy, wskazane w Ustawie środki, w szczególności: identyfikacja oraz weryfikacja tożsamości, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych; monitorowanie zmian, aktualizacja dokumentów i danych;
 19. Dane - dane tekstowe i graficzne, w tym dane osobowe zgromadzone w ramach stosowania Środków bezpieczeństwa finansowego, w tym procesie KYB i Rejestracji oraz wygenerowane na podstawie Danych przekazanych;
 20. RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wszystkie akty prawne z nim związane.
 21. Pakiet Partnerski – narzędzia udostępniane Partnerowi w ramach Umowy umożliwiające realizację Transakcji, usługi doradcze (wsparcie Partnera w prowadzeniu działalności w zakresie wymiany walut wirtualnych), know-how dotyczące rynku walut wirtualnych (szkolenia, materiały edukacyjne, mailingi), Urządzenie POS do realizacji Transakcji wraz z systemem informatycznym wspierającym realizację Transakcji, instrukcja obsługi Urządzenia POS w formie video, prawa własności intelektualnej, w tym powstałe w przyszłości prawa ochronne dot. znaków towarowych i rozwiązań technologicznych, dokumentacja niezbędna do prowadzenia działalności przez Partnera, tj. Wewnętrzna Procedura w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 50 Ustawy,
 22. Instytucja obowiązana - w przypadku niniejszego Regulaminu to podmiot prowadzący działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy;
 23. Limit kredytowy - kwota, do wysokości której może być realizowana Transakcja zakupu przy uwzględnieniu stanu rozliczenia Partnera z tytułu zrealizowanych już Transakcji oraz ewentualnych zabezpieczeń na rzecz Cryptotermialu ustalonych na podstawie odrębnej umowy;
 24. Depozyt - udzielone przez Partnera zabezpieczenie umożliwiające realizację Transakcji powyżej ustalonego Limitu kredytowego;
 25. Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§2. UMOWA

 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług doradczych, a także dostarczenie Partnerowi Pakietu partnerskiego umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu Walutami wirtualnymi - realizację Transakcji kupna lub sprzedaży Walut wirtualnych.
 2. Ponadto, w ramach Umowy Partner ma możliwość realizacji Transakcji poprzez CryptoWidget.
 3. W celu zawarcia Umowy Partner składa Ofertę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Cryptoterminalu.
 4. Oferta wymaga akceptacji Cryptoterminalu, która jest uzależniona od wyników procesu KYB Partnera.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą przekazania Partnerowi przez Cryptoterminal, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail, informacji o przyjęciu Oferty wraz z dokumentami do podpisu.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie Oferty następuje nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Cryptoterminal. Nieudzielenie przez Cryptoterminal odpowiedzi we wskazanym terminie nie stanowi przyjęcia Oferty w sposób milczący lub dorozumiany; Wyłącza się stosowanie art. 682 k.c.
 7. Odrzucając Ofertę Cryptoterminal nie ma obowiązku podawania przyczyn.
 8. Konieczne jest spełnienie przez Partnera minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny np. Android, IOS, Linux lub Windows z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej;
  2. posiadanie aktywnego konta poczty e-mail oraz tel.

§3. OŚWIADCZENIA

 1. Zawierając Umowę, w tym akceptując Regulamin, Partner przystępuje do sieci CryptoWidget, przez co:
  1. wyraża zgodę na umieszczenie danych adresowych i kontaktowych punktu obsługi Użytkownika na mapie CryptoWidget oraz podmiotów współpracujących;
  2. zobowiązuje się realizować Transakcje na rzecz Użytkowników; Partner nie może odmówić realizacji Transakcji po zawarciu z Użytkownikiem umowy na warunkach określonych w Regulaminie CryptoWidget.
 2. Partner oświadcza, że:
  1. osoby reprezentujące Partnera oraz jego Beneficjenci rzeczywiści nie są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu art. Art. 2 ust. 2 pkt 11 Ustawy;
  2. jako instytucja obowiązana prowadząca działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy, jest wpisany do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, o którym mowa w art. 129m Ustawy lub zobowiązuje się uzyskać wpis do przedmiotowego rejestru niezwłocznie po zawarciu Umowy; wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązanie nie ma zastosowania do dotychczasowych Partnerów, którzy w dacie akceptacji Regulaminu są stroną Umowy o współpracy partnerskiej prowadzenia kantorów stacjonarnych walut wirtualnych, co oznacza, że dotychczasowi Partnerzy są zobowiązani uzyskać wpis do przedmiotowego rejestru do dnia 30 kwietnia 2022 roku;
  3. spełnia wymóg niekaralności, o którym mowa w art.129n Ustawy;
  4. spełnia wymóg, o którym mowa w art. 129o Ustawy, przez co należy rozumieć, że Partner posiada wiedzę lub doświadczenie, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, związane z działalnością w zakresie Walut wirtualnych:
   1. ukończył szkolenia lub kursu obejmujący prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie Walut wirtualnych lub zobowiązuje się do ich ukończenia niezwłocznie po zawarciu Umowy; lub
   2. wykonuje, przez okres co najmniej roku, czynności związane z działalnością w zakresie Walut wirtualnych
  5. jest wpisany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz że ujawnione w rejestrze dane Partnera zostały ujawnione prawidłowo i są aktualne, a w przypadku zmian Partner zobowiązuje się niezwłocznie zaktualizować przedmiotowe dane. Zapis ten nie dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej.

§4. REJESTRACJA

 1. W celu Rejestracji Partner tworzy Konto na Ari10.Exchange:
  1. podaje adres e-mail;
  2. tworzy hasło dostępu do Konta;
  3. akceptuje regulamin serwisu Ari10.Exchange;
  4. potwierdza utworzenie Konta poprzez link aktywacyjny otrzymany na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 2. Z chwilą dokonania Rejestracji pomiędzy Partnerem a administratorem Ari10.Exchange zostaje zawarta umowa na prowadzenie Konta - na czas nieokreślony, do której odpowiednie zastosowanie ma regulamin zamieszczony pod adresem: https://bitcan.pl/dokument/3/document; Administrator Ari10.Exchange tworzy i utrzymuje dla Partnera Konto na zlecenie Cryptoterminalu i wyłącznie w celu określonym przez Cryptoterminal.
 3. Za pośrednictwem Konta, przeprowadzany jest proces KYB, w którym Partner:
  1. przesyła zdjęcie dokumentu tożsamości: dowodu osobistego (obu stron) lub paszportu (strony, na której jest zdjęcie; na zdjęciu powinny być widoczne wszystkie krawędzi dokumentu oraz następujące dane identyfikacyjne:
   1. imię i nazwisko
   2. nr telefonu do autoryzacji kodem SMS
   3. obywatelstwo
   4. seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
   5. PESEL (o ile nadano) lub data urodzenia oraz państwo urodzenia
   6. zdjęcie
  2. wykonuje selfie;
  3. przesyła wypełniony formularz Know Your Business, w którym wskazuje:
   1. Dane Partnera (podmiotu prowadzącego stacjonarny kantor wymiany walut wirtualnych):
    1. nazwa
    2. forma organizacyjna
    3. adres siedziby oraz adres prowadzenia działalności (jeśli jest inny)
    4. NIP
    5. REGON
    6. KRS, o ile posiada
    7. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
    8. numer rachunku bankowego
    9. Informacje o celu i charakterze przyszłych stosunków gospodarczych
   2. Dane identyfikacyjne wszystkich osób reprezentujących Partnera:
    1. Imiona i nazwiska
    2. PESEL lub data urodzenia oraz państwo urodzenia
   3. Dane identyfikacyjne wszystkich beneficjentów rzeczywistych Partnera (co najmniej imiona i nazwiska)
  4. Składa oświadczenie PEP, czyli osób eksponowanych politycznie, w zakresie wszystkich osób reprezentujących Partnera oraz jego beneficjentów rzeczywistych.
 4. Celem ukończenia procesu KYB, Cryptoterminal wymaga dodatkowych danych, w szczególności:
  1. kopii dokumentów tożsamości pozostałych osób reprezentujących Partnera;
  2. dokumentów, na podstawie których ustali dochody Partnera oraz źródło pochodzenia majątku;
  3. aktualnego odpisu CEiDG lub KRS;
  4. innych dokumentów w celu należytego wypełnienia obowiązków określonych w Ustawie.
 5. Partner zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej danych dostępowych do swojego Konta.
 6. Cryptoterminal odrzuca Ofertę i odmawia zawarcia Umowy lub rozwiązuje Umowę bez wypowiedzenia, jeśli już została zawarta, w przypadku, gdy:
  1. Partner nie spełnił wymogów określonych w Regulaminie lub wskazanych przez Cryptoterminal lub przestał je spełniać;
  2. Cryptoterminal nie może zastosować jednego ze Środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności z powodu:
   1. odmowy przekazania Danych;
   2. przekazania Danych niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych, niewyraźnych, nieczytelnych;
   3. dezaktualizacji Danych;
   4. niezłożenia któregoś z wymaganych oświadczeń;
  3. Partner naruszył Umowę, Ustawę lub inny akt prawny bądź decyzję lub postanowienie sądu lub innego właściwego rzeczowo organu.
 7. Poza przypadkami wskazanymi w ustępie powyżej, odmowa zawarcia Umowy bądź rozwiązanie stosunków gospodarczych z Partnerem bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym mogą wynikać z:
  1. przepisów Ustawy lub innego aktu prawnego bądź decyzji lub postanowienia sądu lub innego właściwego rzeczowo organu;
  2. zastosowanych względem Partnera, w procesie KYB lub w trakcie trwania Umowy, Środków bezpieczeństwa finansowego, które wykazały podejrzenie, że działalność Partnera może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu lub z innym przestępstwem.

§5. REALIZACJA UMOWY

 1. Wykonując Umowę Partner działa we własnym zakresie i na własny rachunek, z wykorzystaniem Pakietu Partnerskiego, własnej infrastruktury oraz własnych nakładów.
 2. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym za wdrożenie i stosowanie przepisów Ustawy, Umowy oraz wytycznych Cryptoterminalu.
 3. Partner przyjmuje do wiadomości, że Urządzenie POS wraz z systemem informatycznym do realizacji Transakcji jest przekazywane po łącznym uiszczeniu:
  1. Opłaty za dzierżawę Urządzenia POS na rzecz Ari10 sp. z o.o. (tzw. abonament);
  2. Kaucji za Urządzenie POS na rzecz Ari10 sp. z o.o.;
  3. Opłaty Wstępnej na rzecz Ari10 sp. z o.o. .
 4. Wszelkie prawa majątkowe, autorskie i inne prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa do nazwy i domeny internetowej należą do Cryptoterminalu, a korzystanie z nich może występować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Partner może włączać do współpracy, w charakterze Partnera, inne podmioty - na zasadach ustalonych pisemnie, pod rygorem nieważności, z Cryptoterminalem.
 6. W ramach Umowy Cryptoterminal:
  1. zapewni Partnerowi Pakiet Partnerski;
  2. udzieli Partnerowi konsultacji niezbędnych do prowadzenia stacjonarnego kantoru wymiany walut wirtualnych;
  3. sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem Umowy przez Partnera, pracowników Partnera oraz podmiotów współpracujących z Partnerem;
  4. wydaje Partnerowi wiążące zalecenia w zakresie realizacji Umowy oraz interpretacji jej postanowień, w formie pisemnej i mailowej.
 7. Partner zobowiązuje się przestrzegać przepisów Ustawy, w szczególności Partner zobowiązuje się:
  1. wdrożyć, stosować i aktualizować procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  2. identyfikować i oceniać ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
  3. stosować względem Użytkowników Środki bezpieczeństwa finansowego proporcjonalne do zidentyfikowanego ryzyka;
  4. dokumentować i przechowywać w sposób wskazany w Ustawie zastosowane Środki bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki bieżących analiz przeprowadzanych Transakcji;
  5. gromadzić i przekazywać odpowiednim instytucjom informacje przewidziane w Ustawie, w szczególności prokuraturze oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;
  6. współdziałać z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej lub organami ścigania w przypadku wystąpienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub innego rodzaju przestępstw,
  7. wdrożyć działania o charakterze organizacyjnym w celu realizacji zadań instytucji obowiązanych;
  8. wdrożyć i aktualizować wskazane w Ustawie procedury;
  9. realizować niezbędne szkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 8. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz zgodne ze stanem faktycznym przekazanie Danych. Akceptując Regulamin Partner oświadcza, że podawane przez niego Dane, w ramach Rejestracji oraz w czasie realizacji Umowy, są prawdziwe i aktualne.
 9. W przypadku zmiany Danych, Partner zobowiązuje się niezwłocznie zadzwonić oraz nie później niż terminie dwóch dni, skontaktować się z Cryptoterminalem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] z aktualnymi Danymi, co dotyczy w szczególności:
  1. numeru telefonu/ów wskazanych do otrzymywania kodów SMS do zatwierdzenia Transakcji;
  2. numeru rachunku bankowego;
  3. zmianie dotyczącej charakteru lub zakresu prowadzonej przez Partnera działalności;
  4. adresu e-mail
  5. wszystkich danych wskazanych w procesie KYB, w szczególności w zakresie struktury właścicielskiej Beneficjentów Rzeczywistych.
 10. Poza wysłaniem wiadomości z aktualnymi Danymi, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Partner zobowiązany jest także zaktualizować Dane w udostępnionym w ramach Konta na Ari10.Exchange profilu.
 11. Jeżeli przekazane Dane są niepełne, nieprawdziwe lub nieaktualne, dostęp do Konta i możliwość realizacji Transakcji przez Partnera na rzecz Użytkownika zostaje zablokowana do czasu uzupełnienia lub zaktualizowania.
 12. Partner zobowiązuje się współpracować i udzielić Cryptoterminalowi uzasadnionej pomocy celem wykonania przez Cryptoterminal wszelkich działań wymaganych przez organy, urzędy lub inne uprawnione podmioty.
 13. Partner zobowiązuje się:
  1. nabywać i sprzedawać Waluty wirtualne w Cryptoterminalu;
  2. konsultować z Cryptoterminalem realizowane lub zamierzone działania, które mogą wpłynąć na realizację obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności, gdy naruszają lub mogą naruszyć określony poniżej w Regulaminie zakaz konkurencji;
  3. przestrzegać postanowień Umowy i jej wykonywania w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności zapewnić, by:
   1. realizować Transakcje zgodne z przepisami Ustawy oraz przepisami w zakresie przetwarzania danych osobowych - Partner oświadcza, że w prowadzonej działalności gospodarczej wdrożył i stosuje przepisy Ustawy i RODO;
   2. przedstawicielom Partnera, podwykonawcom lub innym osobom, z których Partner korzysta realizując Umowę, znane były postanowienia Regulaminu, stosowanej u Partnera wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również by osoby te były przeszkolone w zakresie przepisów Ustawy, podstawowej wiedzy dot. walut wirtualnych oraz korzystania z Pakietu Partnerskiego;
  4. powstrzymywać się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Urządzenia POS, w tym ingerowania w system informatyczny lub elementy techniczne; wprowadzania samodzielnie jakichkolwiek zmian w urządzeniu POS lub systemie informatycznym przeznaczonym do realizacji Transakcji, w szczególności poprzez instalację jakichkolwiek aplikacji; W przypadku naruszenia postanowienia określonego w zdaniu poprzednim, Partner zobowiązany jest do natychmiastowego przywrócenia na własny koszt stanu sprzed naruszenia, a Cryptoterminal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa takiego naruszenia.
  5. niezwłocznie powiadomić Cryptoterminal o:
   1. wykorzystaniu któregoś z elementów Pakietu Partnerskiego przez osobę nieupoważnioną lub zdarzeniu, które może doprowadzić do takiego wykorzystania;
   2. użyciu Konta przez osobę nieupoważnioną lub o próbie takiego użycia, o których Partner powziął wiadomość;
   3. działaniu, zaniedbaniu lub błędzie, które wywiera negatywny wpływ lub może wywrzeć negatywny wpływ na możliwość wykonania przez Partnera Umowy,
  6. utrzymywać system informatyczny Urządzenia POS w najnowszej dostępnej wersji;
  7. po zakończeniu Umowy - zwrócić przekazany w ramach Pakietu Partnerskiego sprzęt wraz z częściami składowymi i innymi elementami w stanie sprawnym, zdatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bez oznak zniszczenia przekraczającego normalne użytkowanie adekwatne do czasu trwania Umowy, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu;
  8. nie wykorzystywać Pakietu Partnerskiego do celów niezgodnych przeznaczeniem i wykraczających realizację Umowy;
 14. W przypadku, gdy działania Partnera naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, prawa osób trzecich, jak również w innych, uzasadnionych przypadkach, także gdy wymagane jest zastosowanie Środków bezpieczeństwa finansowego względem Partnera, Cryptoterminal może:
  1. odmówić zawarcia Umowy;
  2. zawiesić na czas określony lub nieokreślony realizację Umowy;
  3. uzależnić wykonywanie Umowy od potwierdzenia danych, przekazania określonych dokumentów lub udzielenia wyjaśnień.

§6. NADZÓR NAD PARTNEREM

 1. Cryptoterminal uprawniony jest do nadzorowania sposobu wykonywania Umowy, w szczególności w zakresie:
  1. korzystania z Pakietu Partnerskiego;
  2. korzystania z praw własności intelektualnej Cryptoterminalu i Podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo z Cryptoterminalem, przy czym ustala się, iż wszelkie grafiki, które Partner zamieszcza dla oznaczenia prowadzonego przez siebie kantoru w lokalu, na zewnątrz lokalu bądź w sieci Internet, zawierające oznaczenia graficzne lub słowno – graficzne Cryptoterminalu lub podmiotów powiązanych z Cryptoterminalem wymagają wcześniejszej akceptacji Cryptoterminalu w formie pisemnej lub mailowej.
 2. Na żądanie Cryptoterminalu Partner, w terminie dwóch Dni roboczych od daty takiego żądania, zobowiązuje się potwierdzić w formie pisemnego oświadczenia:
  1. że przestrzega przepisów Ustawy, w tym w szczególności, że stosuje Środki bezpieczeństwa finansowego względem Użytkowników oraz wprowadził i przestrzega wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; w wykonaniu obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim Partner zobowiązuje przekazać Cryptoterminalowi informacje i dokumenty na poparcie oświadczenia o zgodności prowadzonej działalności z Ustawą;
  2. że przestrzega przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności, że przetwarza dane Użytkowników w sposób zgodny z RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; w wykonaniu obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim Partner zobowiązuje przekazać Cryptoterminalowi informacje i dokumenty na poparcie oświadczenia o zgodności prowadzonej działalności z RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  3. oświadczenia wskazane w §3 ust. 2 Regulaminu.
 3. Cryptoterminal rekomenduje Partnerowi wyposażyć lokal, w którym Partner prowadzi działalność, zgodnie ze wskazówkami Cryptoterminalu.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Partner przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za realizację Umowy i wynikające z niej obowiązki oraz że ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.
 2. Z wyjątkiem zakresu, w jakim zostało to wyraźnie określone w Umowie, Cryptoterminal nie ponosi odpowiedzialności wobec:
  1. Partnera - w odniesieniu do działań na podstawie Umowy, w szczególności, za skutki działań wynikających ze stosowania Środków bezpieczeństwa finansowego lub innych działań podjętych na podstawie Umowy, Ustawy lub innymi przepisami prawa;
  2. Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu – za działania (lub zaniechania) Partnera dotyczących realizacji Transakcji, w szczególności za działania lub zaniechania Partnera lub podmiotów trzecich, w wyniku których Transakcja nie została zrealizowana lub została zrealizowana nieprawidłowo.
 3. Cryptoterminal nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem uchybienia przez Partnera obowiązku aktualizacji Danych, w szczególności poinformowania Cryptoterminal o zmianie:
  1. numeru telefonu/ów wskazanych do otrzymywania kodów SMS do zatwierdzenia Transakcji;
  2. numeru rachunku bankowego;
  3. szczegółów dotyczących prowadzonej przez Partnera działalności objętych procesem KYB;
  4. adresu e-mail;
  5. stanu zatrudnienia w organizacji Partnera, które może mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w tym na dostęp do informacji Poufnych.
 4. Partner zobowiązuje się zrekompensować Cryptoterminalowi szkody poniesione w związku z:
  1. nałożonymi na Cryptoterminal karami, opłatami, wydatkami, należnościami, obciążeniami w związku z działaniem lub zaniechaniem Partnera w zakresie realizacji Umowy lub Transakcji na rzecz Użytkownika;
  2. nieprzestrzeganiem przez Partnera przepisów Ustawy;
  3. naruszeniem przez Partnera jego oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań wynikających z Umowy;
  4. niezrealizowaniem lub nieprawidłowym zrealizowaniem Transakcji na rzecz Użytkownika.
 5. Cryptoterminal nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej, w tym za zaniedbanie i naruszenie ustawowych obowiązków wynikających z jakiegokolwiek powodu, wprowadzenie w błąd lub na innej podstawie, za:
  1. poniesioną przez Partnera szkodę, w tym stratę jak i nieosiągnięcie zysków;
  2. nieprawidłowe wypełnienie przez Partnera, jako Instytucji obowiązanej, obowiązków wynikających z Ustawy;
  3. zablokowanie, zajęcie lub zabezpieczenie środków Partnera lub Użytkownika przez właściwe podmioty bądź organy wymiaru sprawiedliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim na podstawie Ustawy lub przepisów w zakresie egzekucji;
  4. odmowę realizacji Transakcji bądź rozwiązanie stosunków gospodarczych z Partnerem z przyczyn wynikających z przepisów Ustawy, w szczególności wynikających ze stosowania Środków bezpieczeństwa finansowego;
  5. ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu elementów Pakietu Partnerskiego, niekompatybilność z infrastrukturą techniczną Partnera lub za błędy spowodowane brakiem aktualizacji oprogramowania Urządzenia POS po udostępnieniu nowej wersji, które skutkują lub mogą skutkować niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Umowy lub Transakcji na rzecz Użytkownika;
  6. następstwa działań Partnera stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów;
  7. wykonywanie przez Partnera Umowy, w tym realizację przez Partnera Transakcji, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  8. poniesione przez Partnera szkody będące następstwem obowiązujących regulacji prawnych, zmian ustawodawstwa, wykładni, rekomendacji i wytycznych organów państwowych, w tym organów nadzoru.
 6. W przypadku ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności ujawnienia Informacji Poufnych, Partner zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Cryptoterminalu kary umownej w wysokości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) za każdy przypadek ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności ujawnienia Informacji Poufnych.
 7. W przypadku naruszenia obowiązku zaopatrywania się w Waluty Wirtualne (nabywania lub sprzedaży) wyłącznie w Cryptoterminalu, Partner zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Cryptoterminalu kary umownej w wysokości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku. Wskazane w zdaniu poprzednim postanowienie dotyczy wyłącznie Transakcji.
 8. W przypadku naruszenia Zakazu konkurencji, Partner zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Cryptoterminalu kary umownej w wysokości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia Zakazu konkurencji.
 9. Nałożone na Partnera kary umowne stanowić będą kary umowne w rozumieniu przepisu art. 483 § 1 ustawy kodeks cywilny i będą płatne w terminie 7 dni od wezwania Partnera do zapłaty.
 10. Niezależnie od obciążenia karą umowną, Cryptoterminal uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.
 11. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że w przypadku szkody na elementach Pakietu partnerskiego, co dotyczy w szczególności Urządzenia POS wraz z jego częściami składowymi, w tym opakowania, szkoda zostanie pokryta, w odpowiednim zakresie, z Kaucji.

§8. CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem wynoszącym trzy miesiące, przesłanym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wraz z rozwiązaniem Umowy rozwiązaniu ulegają umowa depozytowa, o ile została zawarta, jak również umowa dzierżawy Urządzenia POS – w obu przypadkach automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.
 4. Z ważnych przyczyn, za które Cryptoterminal odpowiedzialności nie ponosi, Cryptoterminal może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Do ważnych przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim zalicza się w szczególności:
  1. brak rozliczenia się przez Partnera w ciągu 5 dni od realizacji Transakcji;
  2. wykorzystanie przez Partnera Pakietu Partnerskiego w sposób naruszający postanowienia Umowy lub niezgodny z wytycznymi Cryptoterminalu, w tym instalacja innych aplikacji w Urządzeniu POS, kopiowanie i wykorzystanie niezgodnie z postanowieniami Umowy dokumentacji dostarczonej w ramach Pakietu Partnerskiego
  3. naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Cryptoterminalu lub podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Cryptoterminalem
  4. uchybienie przez Partnera w przestrzeganiu zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów Ustawy, Umowy oraz wytycznych Cryptoterminalu;
  5. niewykonanie przez Partnera, przez co najmniej trzy kolejne miesiące, jakiejkolwiek Transakcji.
 5. Przed wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w artykule poprzednim, Cryptoterminal może wezwać Partnera pisemnie do natychmiastowego zaprzestania naruszeń oraz naprawy ich skutków w terminie trzech dni.
 6. W każdym przypadku i niezależnie od trybu rozwiązania Umowy, Cryptoterminalowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za usługi świadczone do dnia rozwiązania Umowy;
 7. Partner ma obowiązek rozliczyć wszystkie Transakcje, których realizację rozpoczął przed dniem rozwiązania Umowy.
 8. Po rozwiązaniu Umowy Partner jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na rzecz Cryptoterminalu Pakietu Partnerskiego, wszelkich posiadanych dokumentów zawierających Informacje Poufne, związanych z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do wydania Cryptoterminalowi rzeczy zawierających oznaczenia słowno-graficzne Cryptoterminalu, takie jak szyldy oraz inne materiały, mogące służyć do promocji przy wykorzystaniu znaków Cryptoterminalu.

§9. ROZLICZENIA TRANSAKCJI

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Transakcji realizowanych z wykorzystaniem CryptoWidget, w przypadku których zasady rozliczeń Transakcji są określone w Regulaminie CryptoWidget.
 2. W przypadku kupna Waluty wirtualnej:
  1. Użytkownik wpłaca do Partnera środki pieniężne;
  2. po potwierdzeniu wpłaty, Partner zleca Cryptoterminalowi przekazanie Użytkownikowi zakupionych Walut wirtualnych na wskazany przez Użytkownika portfel, po potrąceniu Prowizji Cryptoterminalu; przekazanie Walut wirtualnych następuje w imieniu Partnera.
 3. W przypadku sprzedaży Waluty wirtualnej:
  1. Użytkownik wpłaca Walutę wirtualną na portfel Partnera;
  2. Partner, po uzyskaniu potwierdzenia o pierwszym zaksięgowaniu Waluty wirtualnej, realizuje sprzedaż i przekazuje Użytkownikowi środki pieniężne w ilości odpowiadającej ilości Waluty wirtualnej wpłaconej przez Użytkownika, po przeliczeniu według aktualnego kursu wymiany, po potrąceniu Opłat.
 4. Opłata za realizację Transakcji jest pobierana automatycznie jako wliczona każdorazowo część jej wartości; szczegóły danej Transakcji w systemie informatycznym Urządzenia POS prezentowane są z uwzględnieniem Opłat.
 5. Wysokość Opłat jest określana między Cryptoterminalem a Partnerem w Umowie.
 6. Realizując Transakcję na rzecz Użytkownika, Partner może zastrzec dowolną wartość wynagrodzenia na swoją rzecz, chyba że Cryptoterminal wydał w tym zakresie wytyczne.
 7. Każdorazowo wartość Transakcji, którą Partner może zrealizować na rzecz Użytkownika, bez wykorzystania CryptoWidget, jest uzależniona od stanu rozliczenia Partnera z Cryptoterminalem z tytułu poprzednich Transakcji zrealizowanych przez Partnera, przy uwzględnieniu, że Limit kredytowy Transakcji zakupu wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 8. Jeżeli stan rozliczenia Partnera z Cryptoterminalem z tytułu zrealizowanych Transakcji jest ujemny nawet przy uwzględnieniu Limitu kredytowego, możliwość realizacji Transakcji zakupu na rzecz Użytkownika jest niemożliwa, chyba że Partner dokona z Cryptoterminalem indywidualnych potwierdzonych w formie pisemnej, mailowej lub w wiadomości SMS ustaleń w zakresie określonej Transakcji.
 9. Jeżeli Partner realizuje Transakcje w warunkach, o których mowa w ustępie powyżej, zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania środków na rzecz Cryptoterminalu po realizacji Transakcji.
 10. Do realizacji Transakcji zakupu powyżej Limitu kredytowego konieczne jest ustanowienie zabezpieczenia na rzecz Cryptoterminalu w formie depozytu lub zaliczki, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 11. Cryptoterminal nie gwarantuje Partnerowi określonego poziomu dochodów wynikających z Umowy.
 12. Wzajemne wierzytelności wynikające z realizowanych Transakcji są potrącane w ramach rozliczeń pomiędzy Cryptoterminalem a Partnerem, na co Partner wyraża zgodę; wskutek potrącenia wierzytelności w ramach rozliczeń z realizowanych Transakcji ulegają umorzeniu do wysokości wierzytelności niższej.
 13. Rozliczenie wynikające z realizowanych Transakcji odbywa się codziennie w Dni robocze i polega na tym, że strona (Cryptoterminal lub Partner), której na koniec dnia rozliczeniowego przysługuje należność niższa, zobowiązana jest do zapłaty na rzecz drugiej strony różnicy do przysługującej tej drugiej stronie należności, w terminie 24 godzin liczonym od końca dnia rozliczeniowego. Zapłata wskazanego w zdaniu poprzednim wynagrodzenia nastąpi:
  • dla Cryptoterminalu: na rachunek bankowy wskazany Partnerowi w wiadomości elektronicznej wysyłanej na koniec dnia rozliczeniowego z adresu: rozliczenia-pos@ari10.com
  • dla Partnera: na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Partnera, wskazany przez niego w Umowie i w profilu utworzonego Konta.
 14. W przypadku nieuiszczenia przez Partnera należnego na rzecz Cryptoterminalu wynagrodzenia w terminie 72h od dnia wymagalności (należność staje się wymagalna w dacie Transakcji), Cryptoterminal zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Partnera i wyłączy Partnerowi możliwość realizacji Transakcji zakupu na rzecz Użytkowników (Partner zachowuje możliwość realizacji Transakcji sprzedaży celem rozliczenia salda). Przywrócenie dostępności jest możliwe po zaksięgowaniu zaległej należności oraz skontaktowaniu się z Cryptoterminalem.
 15. W przypadku braku uregulowania rozliczenia wynikającego z realizowanych Transakcji w terminie tygodnia od dnia ich wymagalności Cryptoterminal jest uprawniony do potrącenia wymaganej należności względem Partnera z Depozytu, na co Partner wyraża zgodę. Potrącenie nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń. Jeżeli Depozyt został udzielony w Walucie wirtualnej lub jakichkolwiek aktywach cyfrowych, zostaną one przeliczone według kursu obowiązującego w dacie potrącenia.
 16. Podczas realizacji Transakcji Partner generuje dla Użytkownika portfel (w imieniu i na rzecz Użytkownika), w którym przechowywane są zakupione przez Użytkownika Waluty wirtualne.
 17. Partner może także wygenerować portfel we własnym imieniu i przechowywać w nim dla Użytkownika zakupione przez niego Waluty wirtualne. W takim przypadku:
  1. Użytkownik otrzymuje od Partnera potwierdzenie na piśmie zawierające adres portfela oraz przypisany kod;
  2. Partner informuje Użytkownika o konieczności nieujawniania kodu portfela osobom trzecim oraz o obowiązku jego przechowywania w zabezpieczony sposób.
 18. 18. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że:
  1. ponosi odpowiedzialność za przechowywane dla Użytkownika Waluty wirtualne;
  2. odpowiada względem Użytkownika za ich prawidłowe rozliczenie;
  3. przechowywane na portfelu Waluty wirtualne nie mogą być przelewane na inne portfele; Partner jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o tym, że zdeponowane Waluty wirtualne mogą zostać wyłącznie sprzedane i nie ma możliwości ich transferu.
 19. Przechowywanie Walut wirtualnych, o którym mowa w ustępach poprzedzających, ma charakter bezterminowy i nie wiąże się żadnymi kosztami dla żadnej ze stron Transakcji.
 20. W przypadku wpłaty depozytu w różnych aktywach, Prowizja jest naliczana według wartości Prowizji przypisanej do tego aktywa, którego wartość jest wyższa.

§10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Cryptoterminal posiada i zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich elementów Pakietu Partnerskiego, sporządzonych na potrzeby realizacji Umowy opinii oraz innych dokumentów sporządzonych w wykonaniu Umowy, a stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także własność sporządzonych przy realizacji Umowy materiałów roboczych.
 2. Cryptoterminal posiada i zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszelkich treści zamieszczonych na stronie https://ari10.com/pl/cryptoterminal, w szczególności do zdjęć, opisów, znaków i elementów graficznych, oprogramowania, grafiki, kodu, interfejsu użytkownika, tekstu, układu oraz innych utworów znajdujących się na ww. stronie internetowej lub elementów Pakietu Partnerskiego. W określonych przypadkach Cryptoterminal posiada licencje od podmiotów zewnętrznych.
 3. Ari10.Widget sp. z o.o. posiada i zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do Cryptowidget oraz wszelkich treści zamieszczonych na stronie https://ari10.com/pl/cryptowidget, w szczególności do zdjęć, opisów, znaków i elementów graficznych, oprogramowania, grafiki, kodu, interfejsu użytkownika, tekstu, układu oraz innych utworów znajdujących się w https://ari10.com/pl/cryptowidget lub posiada licencje od podmiotów zewnętrznych.
 4. W pozostałych przypadkach prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wykorzystywanych przy wykonywaniu Umowy treści zdjęć, opisów, znaków i elementów graficznych, oprogramowania, grafiki, kodu, interfejsu użytkownika, tekstu, układu oraz innych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należą do podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Cryptoterminalem, w szczególności Ari10 sp. z o.o. oraz Bitcan sp. z o.o.
 5. Partner nie może wykorzystywać utworów i innych praw własności intelektualnej, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, w sposób inny niż do wykonywania Umowy, określony w Regulaminie oraz zaleceniach i wytycznych Cryptoterminalu przekazanych Partnerowi pisemnie lub mailowo, chyba że Cryptoterminal udzieli Partnerowi na piśmie wyraźnej i uprzedniej zgody.
 6. Cryptoterminal udziela Partnerowi, na czas trwania Umowy, licencji niewyłącznej na korzystanie z określonych elementów Pakietu Partnerskiego udostępnionego Partnerowi indywidualnie – na zasadach określonych w Regulaminie. Licencja jest niewyłączna, ograniczona do użytku wyłącznie przez Partnera w celu realizacji Transakcji, nieprzenoszalna, bez prawa do udzielania sublicencji.
 7. Udzielenie ww. licencji nie wiąże się z przyznaniem udziału, prawa bądź innego tytułu do jakiegokolwiek elementu Pakietu Partnerskiego, CryptoWidgetu, treści wykorzystanych do realizacji Umowy stron internetowych i innych utworów, które pozostają wyłączną własnością Cryptoterminalu lub podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Cryptoterminalem.
 8. Licencja może zostać zawieszona lub anulowana w każdej chwili, zwłaszcza w sytuacji nieprzestrzegania przez Partnera postanowień Umowy, działania niezgodnego z prawem, naruszenia lub okoliczności uzasadniających podejrzenie naruszenie przepisów Ustawy.
 9. Z chwilą rozwiązania Umowy określona w Umowie licencja wygasa, a Partner zobowiązany jest do zwrotu wszelkich udostępnionych materiałów i treści w stanie niewykraczającym ponad normalne użycie.

§11. ZAKAZ KONKURENCJI

 1. Partner zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej, w stosunku do działalności prowadzonej przez Cryptoterminal lub przez podmiot powiązany z Cryptoterminalem osobowo lub kapitałowo, w okresie trwania Umowy i w okresie jednego roku od daty ustania jej obowiązywania. Ponadto Partner nie będzie zawierać umów, które pokrywają się w całości lub w części z przedmiotem Umowy oraz nie będzie podejmować działalności związanej z obrotem Walutami wirtualnymi na innej niż Umowa podstawie („Zakaz konkurencji”).
 2. Zakaz konkurencji oznacza w szczególności:
  1. prowadzenie przedsiębiorstwa konkurencyjnego we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej,
  2. świadczenie pracy, bez względu na podstawę (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itd.), na rzecz podmiotu konkurencyjnego, w tym również wykonywanie doradztwa na rzecz podmiotów konkurencyjnych, zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu takiej spółki;
  3. zawieranie umów z pracownikami lub osobami świadczącymi na rzecz Cryptoterminalu lub innego podmiotu powiązanego z Cryptoterminalem osobowo lub kapitałowo, pracę na innej podstawie (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itd.), polecanie ww. osób na stanowiska w innych niezwiązanych z Cryptoterminalem podmiotach, rekrutowanie takich osób. Wskazane w zdaniu poprzednim ograniczenie obejmuje pracowników i osoby świadczące pracę na rzecz Cryptoterminalu lub podmiotu powiązanego z Cryptoterminalem osobowo lub kapitałowo – w dacie zawarcia Umowy jak i tych osób, które rozpoczną świadczyć pracę, na jakiejkolwiek podstawie, w czasie trwania Umowy.
  4. zawieranie umów i porozumień z kontrahentami Cryptoterminalu lub podmiotów powiązanych z Cryptoterminalem osobowo lub kapitałowo - w zakresie świadczeń i usług, jakie kontrahent wykonuje na ich rzecz Cryptoterminalu lub podmiotów powiązanych z Cryptoterminalem osobowo lub kapitałowo. Wskazane w zdaniu poprzednim ograniczenie obejmuje kontrahentów Cryptoterminalu lub podmiotów powiązanych z Cryptoterminalem osobowo lub kapitałowo – w dacie zawarcia Umowy jak i kontrahentów, w przypadku których stosunek prawny, niezależnie od jego rodzaju, powstanie z Cryptoterminalem lub podmiotami powiązanymi z Cryptoterminalem osobowo lub kapitałowo, w czasie trwania Umowy.
 3. Podmiotami konkurencyjnymi względem Cryptoterminalu lub podmiotów powiązanych z Cryptoterminalem osobowo lub kapitałowo są osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą taką samą działalność zorganizowaną w dowolnej formie prawnej lub której zakres choćby częściowo pokrywa się z zakresem działalności Cryptoterminalu lub podmiotów powiązanych z Cryptoterminalem osobowo lub kapitałowo, oferują takie same lub podobne usługi, tej samej grupie klientów albo też podejmują czynności mające na celu skierowanie swoich usług do tego samego kręgu klientów (potencjalne rynki zbytu).
 4. Naruszenie Zakazu konkurencji stanowi naruszenie Umowy i podstawę do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.
 5. Zakaz konkurencji nie jest ograniczony terytorialnie; obowiązuje na terenie Polski i poza jej granicami.
 6. Zakazem konkurencji objęty jest nie tylko Partner, ale również podmioty związane osobowo lub kapitałowo z Partnerem, pracownicy i współpracownicy Partnera.
 7. Zakaz konkurencji nie dotyczy przypadków, w których Partner uzyska wyraźną zgodę Cryptoterminalu, w formie pisemnej lub w formie wiadomości mailowej, na podjęcie danej aktywności. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie zawsze dotyczyć wyłącznie konkretnego przypadku w odniesieniu do Partnera, który złożył Cryptoterminalowi zapytanie w tym zakresie i w żadnym razie Partner nie może jej uznać za całkowite zwolnienie z Zakazu konkurencji lub dokonywać jej rozszerzającej interpretacji.

§12. POUFNOŚĆ

 1. Partner zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych pozyskanych w związku lub przy wykonywaniu Umowy.
 2. Informacjami poufnymi („Informacje poufne”) są wszelkie dotyczące Cryptoterminalu oraz podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Cryptoterminalem informacje, dane, techniki, plany, strategie lub tajemnice handlowe przekazane Partnerowi w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie w trakcie obowiązywania Umowy lub na etapie negocjacji poprzedzających jej zawarcie, bez względu na to, czy posiadają zdolność patentową, mogą być chronione prawem autorskim, czy też nie, które nie są ogólnodostępne, a obejmujące w szczególności:
  1. wszelkie informacje ekonomiczne, finansowe, techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne, prawne, osobowe, know how;
  2. informacje związane z przedmiotem działalności Cryptoterminalu oraz podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Cryptoterminalem
  3. informacje dotyczące treści zawartych umów i ich wykonywania, uprawnień, licencji,
  4. kierunków rozwoju Cryptoterminalu oraz podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Cryptoterminalem;
  5. informacje na temat Pakietu Partnerskiego i Widgetów, aplikacji, systemów informatycznych, kodów źródłowych i innych elementów do realizacji Transakcji, na których opiera się funkcjonowanie Cryptoterminalu
 3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych nie dotyczy:
  1. sytuacji, w której Cryptoterminal wyrazi pisemną zgodę na zwolnienie Partnera z tego obowiązku;
  2. okoliczności stanowiących fakty powszechnie znane lub wcześniej udostępnione do wiadomości publicznej;
  3. sytuacji, gdy ich ujawnienie przez Partnera będzie konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w którym to przypadku Partner zobowiązuje się, w miarę prawnie dopuszczalnych możliwości, przekazać Cryptoterminalowi szczegóły dotyczące ujawnienia w terminie trzech dni od ujawnienia.
 4. Partner zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak również przez dwa lata od daty jej rozwiązania.
 5. Podmioty współpracujące oraz pracownicy Partnera odpowiedzialni są do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych w równym stopniu jak Partner.
 6. Za naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i ujawnienie Informacji poufnych określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu, wywołane działaniem lub zaniechaniem podmiotów współpracujących lub pracowników Partnera, odpowiedzialność ponosi Partner.

§13. DANE OSOBOWE

 1. Cryptoterminal przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Partnera zawarte są w Polityce prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 Regulaminu.

§14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Partner zgłasza reklamacje dotyczące realizacji Umowy niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.
 2. Reklamację można złożyć w postaci elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Cryptoterminalu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail przypisany do Konta Partnera, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu składającego reklamację, przed rozpatrzeniem reklamacji, Cryptoterminal zwróci się do Partnera składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania składającego reklamację do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia.
 5. Cryptoterminal rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej wskazanej w Regulaminie wersji.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta. W uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Cryptoterminal może zmienić Regulamin w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do zmian przepisów prawa, obowiązków lub zaleceń nałożonych przez właściwe organy;
  2. podyktowanym względami bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom, poprawą bezpieczeństwa lub ochrony prywatności;
  3. zmiany technologicznej lub funkcjonalnej;
  4. zmiany w zakresie lub sposobie wykonywania Umowy.
 2. W przypadku dotychczasowych Partnerów, którzy w dacie akceptacji Regulaminu są stroną umowy o współpracy partnerskiej prowadzenia kantorów stacjonarnych walut wirtualnych, Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Partnerem a Cryptoterminalem.
 3. W przypadku dotychczasowych Partnerów, którzy w dacie otrzymania Regulaminu są stroną umowy współpracy partnerskiej prowadzenia kantorów stacjonarnych walut wirtualnych, brak akceptacji Regulaminu i zawarcia Umowy w terminie 30 dni od jego otrzymania jest tożsamy z rozwiązaniem wszelkich dotychczasowych umów i porozumień zawartych pomiędzy Partnerem a Cryptoterminalem, w tym w szczególności umowy o współpracy partnerskiej prowadzenia kantorów stacjonarnych walut wirtualnych i zawartych umów depozytowych i dzierżawy.
 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Cryptoterminal, po udostępnieniu Partnerom zmienionej wersji Regulaminu.
 5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie; W sprawach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
 6. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.
 7. Wszelkie załączniki Regulaminu stanowią jego integralną część, a tym samym stanowią część Umowy.
 8. W razie uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Polityka prywatności 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1.Informacje podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych jest ARI10.TERMINAL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000855937, NIP: 7792517833, REGON: 386818336
 2. Dane osobowe stanowią wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym w szczególności numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Partnera w zakresie i w celu określonym w Regulaminie, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w RODO.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji Umowy, Transakcji z Użytkownikiem, kontaktu z Partnerem, potwierdzenia Transakcji.
 5. Dane osobowe Partnerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości a także biurom księgowym, kancelariom prawnym, pośrednikom płatności i bankom w granicach obowiązujących przepisów prawa oraz właściwym organom w tym przede wszystkim na podstawie Ustawy. Dane osobowe Partnerów mogą być również powierzane innym podmiotom współpracującym z Administratorem. Przekazanie danych następuje jedynie w zakresie niezbędnym. Na pisemny wniosek Partnera, Administrator udostępni listę podmiotów, którym powierza lub udostępnia jego dane osobowe.
 6. Dane osobowe Partnera nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, Partner posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Partner posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Zgodnie z RODO każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek Partnera, Administrator jest obowiązany na piśmie poinformować o przysługujących prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 10. Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego określonych w Ustawie, będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązku ustawowego, tj. przez okres pięciu lat od ostatniego zastosowania względem Partnera jakiegokolwiek Środka bezpieczeństwa finansowego, chyba że uprawniony organ zażąda przedłużenia ww. okresu.
 11. Dane osobowe Partnera nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy, a tym samym realizować Transakcje.
 13. Odmowa przekazania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji Transakcji.

§2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane Partnera przetwarzane są w celu:

 1. realizacji Umowy, w tym realizacji Transakcji oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń kierowanych do Administratora.
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora dla realizacji obowiązków wynikających z Ustawy, w tym względem właściwych organów, dla celów podatkowych i rachunkowych, obsługi reklamacji
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketingu
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi
 5. na podstawie wyrażonej przez Partnera zgody - w zakresie marketingu produktów lub usług Administratora lub podmiotów, z którymi współpracuje Administrator. Listę takich podmiotów Administrator udostępnia na indywidualne żądanie zgłoszone w formie pisemnej na adres Administratora, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
 6. rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane są przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych, kopii dokumentów, wyników analiz przeprowadzonych w następstwie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego - dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§3. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z RODO
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. 
 3. Dane osobowe są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.
 4. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator, bez zbędnej zwłoki, zgłasza ten fakt Partnerowi, chyba że nie jest to uzasadnione ze względu na rozmiary naruszenia.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia, Administrator zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych sposobów celem zapobieżenia skutków naruszenia lub ich minimalizacji.
 6. Administrator może powierzyć dane osobowe Partnera do dalszego przetwarzania innemu podmiotowi (dalej “Podprocesor”). Podprocesor przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora spełnia te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Administratora. Podmiotami przetwarzającymi mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi płatnicze lub techniczne dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych. Szczegółowa informacja w zakresie Podprocesorów może zostać udostępniona Partnerowi na jego żądanie. Partnerowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec katalogu Podprocesorów Administratora, jednakże wniesienie sprzeciwu lub brak ich akceptacji może spowodować konieczność rozwiązania Umowy, a tym samym zaniechania realizacji Transakcji, jeżeli dany Podprocesor jest podmiotem kluczowym w celu jej realizacji.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia ochrony danych wynikające bezpośrednio z działań lub zaniechań Partnera.
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych Partner może przesłać wiadomość w formie elektronicznej na adres Administratora: [email protected]

§4. Uprawnienia Partnera w zakresie przetwarzanych danych

 1. Dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
 2. Usunięcie danych – z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Polityki,
 3. Ograniczenie przetwarzania, 
 4. Przenoszenie danych, 
 5. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 
 6. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Partner uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§5. Udostępnianie danych osobowych:

 1. Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom współpracującym z Administratorem w świadczeniu usług drogą elektroniczną – realizacji Transakcji, oraz które zapewniają usługi płatnicze, świadczą usługi techniczne m.in. wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane także organom publicznym w przypadkach określonych w Ustawie.

§6. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Umowy oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego, będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres wynikający z Ustawy.
 2. Dane osobowe są nadto przechowywane przez czas niezbędny do:
  1. obsługi Partnera (np. obsługi reklamacji);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 3. Dane osobowe, które przetwarzane są na potrzeby marketingu produktów lub usług, w oparciu o uzasadniony interes prawny, są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu Partnera.
 4. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Partnera zgody są przetwarzane do czasu jej wycofania.
 5. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 6. Dane są przetwarzane także w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 7. Dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)