exchange airdrop event

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu Kupuj ARI10 na CCConference z dokładką!

Transakcje biorącą udział w konkurs możesz wykonać z naszej aplikacji na iOS i android.

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu jest Bitcan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Swoboda 11, 60-389 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000808472, posiadającą NIP 6292495068 oraz REGON 384619443. (Dalej: “Organizator”).

1.2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  

1.3. Konkurs przeznaczony jest dla dorosłych osób fizycznych i jest przeznaczony dla Użytkowników portalu Ari10 Exchange, który widnieje pod adresem strony internetowej: bitcan.pl (dalej: “Platforma”).

§ 2 Uczestnicy konkursu

2.1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która: 

2.1.1. Zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;  

2.1.2. Ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.3. Wykona w całości każdy podpunkt zadania konkursowego opisanego w § 3. niniejszego Regulaminu.   

2.1.4. Wykona zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu. 

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 

2.3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie wyłącznie jeden raz. 

 

§ 3. Zasady konkursu 

3.1. Celem konkursu jest zarejestrowanie się przez Uczestników na Platformie w celu wpłacenia środków w określonej wysokości i dokonania transakcji oraz spełnienie wszystkich wymagań wymienionych w ust. 3.2 niniejszego Regulaminu, aby uzyskać określoną nagrodę.  

3.2. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik zobowiązuje się:

3.2.1. Zarejestrować się lub posiadać konto na Platformie Ari10 Exchange. 

3.2.2. Wyrazić zgodę marketingową podczas rejestracji lub w  ustawieniach konta dla Uczestników zarejestrowanych.  

3.2.3. Posiadać status klienta zweryfikowanego w procedurze KYC (Know Your Customer), która odbywa się przy pomocy weryfikacji dokumentem tożsamości. 

3.2.4. przeprowadzić transakcję na Platformie w terminie od 17.02.2024 r. do 21.02.2024 r., w wysokości minimalnej 100 zł (słownie: stu złotych 00/100), przy wykorzystaniu specjalnego kodu promocyjnego: CCC2024, który gwarantuje dodatkowe 20% rabatu na jedną transakcję. 

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych zadań konkursowych Uczestników, którzy:

3.3.1. Nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie.

3.3.2.Nie spełnili wymaganych warunków wymienionych w § 2 oraz § 3 niniejszego Regulaminu.  

3.3.3. Naruszają zasady Platformy.

 § 4. Nagrody 

 4.1. Zwycięzcą nagrody może zostać jedynie Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki wymienione w § 2 i § 3 niniejszego Regulaminu. 

4.2. Nagrodą w niniejszym Konkursie jest przyznanie uprawnionemu Uczestnikowi  wirtualnych tokenów Ari10 o wartości 10% wykonanej transakcji konkursowej. Np. kwota transakcji wyniosła 100 zł, więc nagroda Uczestnika to tokeny Ari10 o łącznej wartości 10 zł. 

4.3. W nawiązaniu do ust. 4.2., maksymalna wartość nagrody, jaka może zostać przeznaczona na jednego Uczestnika są tokeny Ari10 o równowartości 100 zł  (słownie: sto złotych 00/100).

4.4. Organizator przeprowadza wymianę polskich złotych na tokeny Ari10, stanowiące nagrodę dla Uczestnika, zgodnie z obowiązującym kursem wymiany ustalonym w momencie realizacji tej operacji wymiany.

§ 5. Terminy 

5.1.  Konkurs rozpoczyna się dnia 17.02.2024 r. godz. 09:00, a kończy się dnia 21.02.2024 r. o godz. 23:59 czasu polskiego. 

 5.2. Nagroda zostanie wypłacona przez Organizatora do 30.02.2024 r.

 § 6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji klient może zgłaszać na piśmie przesłanym na adres Organizatora lub mailowo na adres [email protected].

 6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, numer prortfela kryptowalutowego oraz dokładny opis stanu faktycznego wraz z uzasadnieniem reklamacji i żądanie Uczestnika. 

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

6.4. Klient o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony drogą, którą przesłał reklamację.

6.5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, o czym poinformuje Uczestników Konkursu.

facebooklinkedintwitterinstagramtelegrammediumyoutube